Dataskyddspolicy

Personuppgiftsansvarig
Webdezign – Enbom Web & Digital Marketing, Vasagatan 63 B, 722 18 Västerås
Organisationsnummer 830522-1635

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på
eller 073 – 815 20 31

Godkännande
Genom att ingå ett skriftligt eller muntligt avtal med Webdezign (Enbom Web & Digital Marketing) som leverantör eller användandet av våra tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy samt att vi använder oss av elektronisk kommunikation för att skicka information till dig.

Lagrade uppgifter
Vi lagrar uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra vårt arbete gentemot dig. Uppgifterna kan omfatta namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, betalinformation, lösenord m.m.

Vad gör vi med dina uppgifter?
Dina personuppgifter används för att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster samt att kommunicera med dig. Vi kan komma att dela dina uppgifter till utvalda leverantörer och underleverantörer med det enda syftet att säkerställa våra åtaganden gentemot dig. Vi kan även komma
att lämna uppgifter till myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra så eller om du har godkänt detta i annat syfte. Vi vidtar givetvis alla rimliga åtgärder för att säkerställa säker överföring och hantering av dina uppgifter.

Lagringsplats
Vi strävar alltid efter att lagra och hantera dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa fall komma att överföras till eller lagras utanför EU/EES av leverantör eller underleverantör. Vi vidtar givetvis alla rimliga åtgärder för att säkerställa ett jämförbart skydd som erbjuds inom EU/EES.

Lagringstid
Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Utdrag, ändring och borttagning
Du är alltid välkommen att ta del av din lagrade information hos oss. Du kan begära ut ett kostnadsfritt utdrag av dina egna uppgifter du är intresserad av och har rätt att kostnadsfritt komplettera eller rätta dina egna uppgifter. Du har även rätt att begära borttagning av dina uppgifter då de inte längre är nödvändiga för ursprungssyftet. Legala skyldigheter kan hindra oss från att omedelbart radera dina uppgifter helt eller delvis. I det fallet kommer vi att blockera uppgifterna som vi är skyldiga att spara från att användas i annat syfte.